Všeobecné obchodní podmínky

Pavel Devátý, IČO: 87980932, se sídlem 74601 Opava - Předměstí, třída Spojenců 2006/13, internetové stránky: www.paveldevaty.cz („Poskytovatel“) poskytuje níže uvedené služby v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Služby jsou poskytovány jednak v provozovně Poskytovatele na adrese: Na Rybníčku 60, Opava, 74601, jednak prostřednictvím internetu.

Úvodní ustanovení a definice
V těchto všeobecných obchodních podmínkách („VOP“) se uplatní význam a smysl definic dle článku 1. Nadpisy v těchto VOP slouží pouze pro usnadnění odkazů v těchto VOP a nemají žádný právní význam na jejich výklad. Poskytovatel je oprávněn VOP pravidelně aktualizovat. Vždy aktuálně platné a účinné VOP jsou zveřejněny na internetových stránkách Poskytovatele.
„Objednatel“ je fyzickou osobu, která je ve vztahu k Poskytovateli spotřebitelem. Těmito VOP se řídí vzájemná práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a Objednatelem vzniklé na základě smlouvy mezi nimi uzavřené („Smlouva“). Tyto VOP jsou součástí Smlouvy a platí bez výjimek.
Předmětem plnění Smlouvy je služba, za kterou se považuje zejména:
Klasická masáž
Cover masáž
Měkké techniky
Kinesiotaping
Sportovní tejpování
Lymfatická masáž
Baňkování
Reflexní masáž lymfatického systému
Sportovní tejpování
Galvanická žehlička
Masáže pro děti a kojence
poskytovaná osobně Poskytovatelem v provozovně, nebo

On-line Kurz Antikoliková masáž („Kurz masáží pro děti“)
poskytovaný Poskytovatelem prostřednictvím internetu („Služba“). Podrobnější charakteristika jednotlivých Služeb je dostupná a srozumitelně definovaná na internetových stránkách Poskytovatele. Předmětem Smlouvy je dále závazek Objednatele uhradit sjednanou odměnu Poskytovateli za poskytnutí či zprostředkování příslušné Služby dle aktuálního ceníku Služeb.
Objednávky a uzavření smlouvy
Za platné objednávky Služeb učiněných ze strany Objednatele jsou považovány pouze (i) písemné, nebo (ii) elektronické objednávky („Objednávka Služby“), tyto se považují za akceptování nabídky Poskytovatele ze strany Objednatele:

vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na internetových stránkách Poskytovatele;
učiněním Objednávky Služby osobně v sídle, či provozovně Poskytovatele;

Aby mohla být Objednávka Služby považována za platnou, musí v ní být uvedeno:
identifikační údaje Objednatele (jméno a příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo)
identifikace Služeb dle nabídky Poskytovatele
Vylučuje se objednávka s dodatkem nebo odchylkou od nabídky Provozovatele, pokud Provozovatel tuto odchylku výslovně písemně neschválí.
Veškeré Objednávky Služeb předložené Objednatelem lze považovat za přijaté Poskytovatelem teprve poté, co je Poskytovatel potvrdí písemně (e-mailem).
Jakmile Poskytovatel Objednávku Služeb písemně potvrdí, uzavírá tím s Objednatelem Smlouvu a Objednatel bezpodmínečně přijímá znění těchto VOP ), se kterými se měl možnost seznámit již před učiněním Objednávky Služeb a zavazuje se tyto VOP dodržovat. VOP tvoří nedílnou součást Smlouvy včetně příloh k VOP. V případě jakéhokoli rozporu má přednost znění Smlouvy před zněním VOP.
Poskytovatel si vyhrazuje právo vyřídit objednávky s výhradou vyčerpání volných termínů nebo ztráty schopnosti plnit, včetně objektivní nemožnosti plnit (např. nepříznivé počasí). Objednateli nevznikají žádné právní nároky ani právo z náhrady škody za Poskytovatelem v případě nedostatku volných termínů nebo za situace, kdy Služby nejsou k dispozici.
Cena a platební podmínky
Cenou, kterou je Objednatel povinný za Službu uhradit, je cena, kterou Poskytovatel potvrdí v potvrzení Objednávky Služby a která bude vypočítaná v souladu s cenou Služby platnou v den, kdy je Objednávka Služby předložena Poskytovateli. Cena za jednotlivé služby je dostupná na internetových stránkách Poskytovatele vždy v popisu u konkrétní služby.
Není-li dohodnuto jinak, Objednatel je povinen uhradit cenu za objednané Služby v českých korunách.
Platbu lze provést bankovním převodem, či platební kartou on-line jako úhradu v předstihu. Poskytovatel přijímá platby v hotovosti, či platební kartou na platebním terminálu v provozovně Poskytovatele. Během všech rezervací si Poskytovatel vyhrazuje právo vyloučit určité platební metody a odkázat Objednatele na jiné způsoby plateb.
Úhrada ceny za objednané Služby je splatná nejpozději v den poskytnutí Služby před samotným zahájením poskytování Služeb. Poskytovatel si vyhrazuje právo neposkytnout Služby v případě prodlení Objednatele se zaplacením smluvené ceny.
Rezervace termínu poskytnutí Služby a stornopoplatky
Objednatel je vždy povinen provést rezervaci vybraného termínu poskytnutí Služby s časovým předstihem, aby byl Poskytovatel schopen poskytnutí služby zajistit („Rezervace“). Rezervace je závazná, nestanoví-li VOP jinak.
Rezervace bude platně provedena pouze za předpokladu, že Objednatel uhradí Poskytovateli 100 % z ceny Služby. Na způsob úhrady Rezervace se plně uplatní platební podmínky a způsob úhrady dle článku 3 VOP.
Objednatel má možnost bezplatně změnit termín poskytování Služby, a to nejpozději 24 hodin před poskytnutím Služby telefonicky, nebo e-mailem.
Pokud se Objednatel nedostaví včas ve sjednaném termínu, Objednatel je povinen dodržet též sjednanou hodinu na místo poskytnutí Služby, nebo zruší Rezervaci později než 24 hodin před termínem poskytnutí Služby, nemá Objednatel právo na vrácení ceny uhrazené za Službu.
Poskytovatel má právo bezplatně zrušit termín Rezervace. Poskytovatel se zavazuje bez zbytečného odkladu po zrušení termínu Rezervace sjednat náhradní termín podle požadavků Objednatele nebo vrátit Objednateli již uhrazené prostředky převodem na bankovní účet Objednatele.
Objednatel bere na vědomí, že jednotlivé Služby poskytované ze strany Poskytovatele mohou být poskytovány zároveň pouze určitému počtu osob, tj. disponuje pouze stanovenou kapacitou. Tuto kapacitu pro každou jednotlivou službu stanovuje Poskytovatel.
Poskytnutí Služeb
Služby budou poskytnuty na základě Smlouvy Objednateli, případně osobám, které Objednatel uvede a sdělí Poskytovali spolu s Rezervací.
Osoba mladší 18 let může být účastna na Službě se souhlasem zákonného zástupce.
Objednatel či osoba, které má být Služba poskytnuta, je povinna seznámit se s obsahem provozního řádu provozovny Poskytovatele. Stručný obsah v něm uvedených pravidel Poskytovatel též sděluje jako poučení před zahájením poskytnutí Služby. Tato osoba je povinna sama posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilá k bezpečnému zvládnutí vybrané Služby (např. co do věku, zdravotního stavu a tělesné způsobilosti) nebo v případě Kurzu masáží pro děti, zda je příslušné dítě zdravotně a fyzicky způsobilé pro takovou masáž. Platí, že veškerých Služeb se každý účastní výlučně na své vlastní riziko, odpovědnost a nebezpečí.
Průběh on-line kurzů
Výuka v rámci kurzu je vyučována prostřednictvím webové stránky www.paveldevaty.cz.
Veškeré informace ohledně kurzu jsou poskytnuty na webu Poskytovatele a v členské sekci Poskytovatele. Přihlašovací údaje do členské sekce budou Objednateli zaslány na e-mail po uhrazení kupní ceny. Objednatel nesmí za žádných okolností tyto materiály kopírovat, prodávat či distribuovat třetím stranám.
Objednatel se zavazuje plně respektovat instrukce Poskytovatele. V případě porušení pravidel může být z kurzu okamžitě vyloučen bez nároku na vrácení peněz.
Odpovědnost a reklamace
Objednatel bere na vědomí, že Služby nejsou činností nelékařských zdravotnických pracovníků (ve smyslu zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů) při poskytování zdravotních služeb a přírodních léčitelů, ani poskytování zdravotních služeb ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Objednatel prohlašuje, že mu jeho zdravotní stav dovoluje poskytování Služeb
Objednatel odpovídá za uvedení nesprávných nebo neúplných údajů.
Osoba, které je poskytována Služba, odpovídá za veškerou újmu, kterou způsobí v rámci poskytování Služby při nedodržení pokynů, se kterými byla řádně seznámena před poskytnutím Služby ze strany Poskytovatele, či jiné nedbalosti či vlastním zaviněním.
Osoba, která využívá Služby, odpovídá na svoji vlastní odpovědnost i za jí veškeré vnesné předměty, včetně cenných předmětů, do provozovny Poskytovatele.
Poskytovatel neodpovídá za případné nedosažení cíle Služby ze strany Objednatele.
Poskytovatel zaručuje, že Služby budou plněny řádně a bez vad. Objednatel je povinen vytknout jakoukoliv vadu bez zbytečného odkladu poté, co měl možnost vadu zjistit, a to nejpozději do šesti měsíců. Vytknutí vad musí být Objednatelem či Příjemcem podáno písemně (e-mailem na pavel.devatyseznam.cz, nebo dopisem na adresu Třída spojenců 2006/13, 74601, Opava s uvedením:
a. identifikačních údajů Objednatele;
b. identifikačních údajů Smlouvy;
c. detailního popisu předmětu reklamace a jejího odůvodnění.

Poskytovatel prověří důvod reklamace bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Poskytovatel s Objednatelem nedohodnou na lhůtě delší.
V případě, že Poskytovatel uzná reklamaci Objednatele za oprávněnou, zajistí adekvátní nápravu ve formě: (i) účasti Objednatele na jiné Službě; (ii) poskytnutím přiměřené slevy; nebo (iii) jiným způsobem dle dohody s Objednatelem.

Smlouva uzavíraná na dálku
Je-li Smlouva mezi Poskytovatelem a Objednatelem uzavírána pomocí prostředků komunikace na dálku, sděluje Poskytovatel následující informace:
Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu, po kterou má být poskytována Služba, a po tuto dobu Smlouva smluvní strany zavazuje,
Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření Smlouvy, k čemuž může Objednatel využít vzorový formulář, který je přílohou těchto VOP. Objednatel bere na vědomí, že nemůže odstoupit od Smlouvy, jestliže Služba bude poskytnuta v uvedené lhůtě 14 dnů pro odstoupení od Smlouvy. Je-li v této 14 denní lhůtě učiněna Rezervace, považuje se toto učinění Rezervace za výslovnou žádost o poskytnutí služeb ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. V takovém případě zaniká Objednateli právo od Smlouvy odstoupit.
Odstoupení od Smlouvy zašle Objednatel písemně na adresu sídla Poskytovatele nebo na adresu elektronické pošty Poskytovatele. Součástí odstoupení od Smlouvy je mimo jiné informace v souladu s článkem 4.5 těchto VOP o bankovním účtu včetně čísla účtu pro vrácení peněz.
Stížnosti Objednatelů jsou vyřizovány na e-mailové či poštovní adrese Poskytovatele, v případě, že dojde mezi Objednatelem a poskytovatelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Objednatel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, e-mailová adresa: adr@coi.cz, internetová adresa: www.adr.coi.cz, Objednatel může též využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízená Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Odstoupení od Smlouvy
V případě opakovaného nebo hrubého porušení Smlouvy nebo těchto VOP má Poskytovatel právo okamžitě odstoupit od Smlouvy. Objednateli se v takovém případě uhrazená částka za poskytnutí Služby nevrací. Právo Poskytovatele vymáhat případnou náhradu škody tímto zůstává nedotčeno.

Závěrečná ustanovení
Tyto VOP, Smlouva a všechny mimosmluvní závazky vzniklé z nich nebo v souvislosti s nimi se řídí právním řádem České republiky a v souladu s ním jsou také vykládány.
Smlouva stejně jako tyto VOP jsou vždy vyhotoveny v českém jazyce.
V případě, že se některé ustanovení VOP stane neplatným nebo nevymahatelným, nebude mít toto žádný vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto VOP.
Nedílnou součástí těchto VOP je vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy, návštěvní řád, jakož i další dokumenty v závislosti na druhu poskytované Služby.
Tyto VOP jsou k dispozici kdykoliv na internetové stránce Poskytovatele a potencionální Objednatel se tak má možnost vždy se s nimi seznámit v dostatečném předstihu před uzavřením Smlouvy.
Tyto VOP vstupují v platnost a účinnost dne 25.2.2021. Nedohodnou-li se Poskytovatel a Objednatel výslovně jinak, vztahují se tyto VOP pouze na smluvní vztahy založené Smlouvou uzavřenou po 25.2.2021. Smluvní vztahy a podmínky založené Smlouvou uzavřenou před 25.2.2021 nejsou těmito VOP dotčeny a nemění se.
Tyto VOP mohou být Poskytovatelem jednostranně měněny v celém rozsahu, přičemž změna VOP nabývá účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách Poskytovatele. Objednatel bere tuto skutečnost na vědomí a uzavřením Smlouvy s Poskytovatelem ji potvrzuje. Změnou VOP však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé na základě předchozího, nezměněného znění VOP po dobu jejich účinnosti.

PŘÍLOHA č. 1
VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Odstoupení od smlouvy
Adresát:

Pavel Devátý
IČO: 87980932
se sídlem 74601 Opava – Předměstí
třída Spojenců 2006/13

Oznamuji, že tímto odstupuji od Smlouvy o poskytnutí následujících služeb:
_________________________________________________________________________________.

Číslo objednávky __________________
Datum objednání __________________
Požaduji vrátit finanční prostředky na účet číslo: ___________________ (nehodící se škrtněte)

Jméno a příjmení Objednatele
_________________________________________
Adresa Objednatele
_________________________________________

Datum __________________